Om Principalen

PROJEKTET

PRINCIPALEN är ett mångårigt, allmännyttigt musikprojekt med avsikt att sporra intresset för blåsinstrument; särskilt för piporglar. Organist Elis Helenius fungerar som ciceron och man får följa hans musikresa till olika musikrum, bl.a. kyrkor, där han uppför många kända musikstycken. På PRINCIPALEN kan man lyssna och se Elis' och gästmusikers filmer; visor, storverk och psalmklassiker. PRINCIPALEN är enkom ett musikprojekt, som produceras i undervisningssyfte och det tar inte ställning till religion eller tro. Se användningsrättigheter och krav här nedan.

URSPRUNG

Projektnamnet PRINCIPALEN kommer från ordet principal, som är piporgelns huvudstämma. Orgeln består av många delar, där pipor av olika längd, form och material åstadkommer ljud då luft styrs genom dem. Luften tillåts gå in i vald pipa eller pipor då organisten spelar på tangenterna; på en eller flera manualklaviaturer för händerna och på pedalklaviaturen, pedalen, för fötterna. Pedalen ger de låga tonerna, bastonerna.

VISION

Målet är att PRINCIPALEN skall ge nyttig information om piporglar, trumpeter och andra blåsinstrument. Meningen är också att man lär sig om instrumentens delar, historia och hur de spelas. Sajten har som mål att väcka intresse för blåsinstrument, särskilt bland barn och ungdomar samt att utveckla ungas musikförmågor och stöda dem i deras musikintresse. PRINCIPALEN är en utbildningssajt för musik med blåsinstrument för barn och ungdomar.

VÄRDEN

Samarbete

Vi samarbetar med många aktörer och musiker inom flera olika musikgenrer.

Glädje

Det vi gör skall väcka glädje hos åskådarna, lyssnarna och dem som spelar. Alla delar med sig av sin glädje och får något positivt och glädjande i retur.

Framsteg

Vi strävar efter att utveckla Principalen samt göra framsteg på alla nivåer; musikaliskt, pedagogiskt och underhållningsmässigt. Vi vill sporra barn och ungdomar att hitta sin musiknisch och satsa på den, för att stärka självkänslan, framtidstron och njuta av framgångar inom musikkonsten.

SOCIALT ANSVAR Vi stöder organisationer, som arbetar för människors välmående - hjälper dem som har det svårt. Vi stöder också musikkonsten på olika sätt; särskilt orgelkonsten och barn och ungdomars musicerande.

MILJÖ Vi arbetar på ett miljövänligt sätt med klara miljömål. Vår produktion genomförs till 90% med solenergi och förnybara råvaror.

TACK TILL

Vi tackar alla församlingar och kantorer som gör det möjligt att genomföra musikprojektet. Samtliga kyrkor och orglar är unika och har i många fall en lång historia bakom sig. Ett särskilt tack går till kantor och musikpedagog Pia Nygård som handleder Elis i orgelspel.

RÄTTIGHETER OCH KRAV

Det är tillåtet att använda materialet kostnadsfritt i utbildningssyfte vid läroinrättningar och dito, enligt kraven här nedan, men det är förbjudet att göra ekonomisk vinning av materialet.

Ansvar för visning av materialet

Du som i undervisningen och/eller på annat sätt använder, visar och/eller anpassar materialet på dessa hemsidor och på våra videokanaler, ansvarar helt och hållet, till alla delar, själv för hur det görs och framförs. Kom ihåg att det endast är tillåtet att använda materialet för att i pedagogiskt syfte belysa musik. Det är inte tillåtet att använda materialet på ett sätt som kan upplevas stötande, kränkande eller motsvarande. Du som använder, visar och bearbetar materialet måste följa lagarna i ditt land och övriga gällande regler. Du anses ha läst och accepterat dessa krav, då du använder och visar materialet på PRINCIPALEN-hemsidan och på våra Youtube och Vimeo-kanaler.

Förbud att kopiera och bädda in

Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på hemsidorna, inte heller att lägga ut materialet på internet såsom att bädda in på en annan hemsida, blogg o.dyl., inte heller att visa innehållet med avsikt att erhålla ekonomisk vinning. Videomaterialet får inte användas/klippas in i andra videoprogram. Alla rättigheter förbehålles upphovsmannen och utgivaren. I samband med varje film finns angivet vem som är upphovsman. Särskilda visnings- och användningstillstånd kan endast beviljas av upphovsrättsinnehavaren som kan nås via: passermedia (@) outlook.com.


MECENATER: Villa Smakhus | Strange Music | Papper&Hus